Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
15 Нийслэлийн "Гамшгаас хамгаалах комисс" Tүүх унших
30 Цэргийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
31 Ардыг гэгээрүүлэх хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
32 Ардын эрүүлийг сахих хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
32 Аж үйлдвэрийн хэлтэс/ тоо бүртгэл/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
33 Аж үйлдвэрийн хэлтэс /Санхүү/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
33 Аж үйлдвэрийн хэлтэс /Аж ахуй/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
34 Аж үйлдвэрийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
35 Ерөнхий хэлтэс 1 1931.10.01 Tүүх унших
36 Хөдөө аж ахуйн хэлтэс 1 1931.9.21 Tүүх унших
37 Хотын нийтийн аж ахуйг эрхлэх хэлтэс 1 1931.9.21 Tүүх унших
38 Цагдан сэргийлэх явдлын хэлтэс 1 1931.9.21 Tүүх унших
39 Улсын хянан байцаах бүртгэлийг эрхлэх товчоо 1 1931.9.21 Tүүх унших
48 Малын ажил ба Тариалангийн хэлтэс 1 1932.08.05 Tүүх унших
49 Бичиг дансны анги 1 1932.08.05 Tүүх унших
49 Хотын аж ахуйн хэлтэс 1 1932.08.05 Tүүх унших
50 Паспорт, бичиг эрхлэх хэлтэс 1 1932.08.05 Tүүх унших
51 Хотын ариун цэврийг хянан харгалзах газар 1 1933.12.29 Tүүх унших
53 Барьцаалан зээлдүүлэх ламбордын газар 1 1933.12.29 Tүүх унших
55 Шүүх 1 1925.12.11 Tүүх унших