Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
166 22 дугаар ясли Tүүх унших
167 6-р ясли Tүүх унших
167 36-р ясли Tүүх унших
168 7-р ясли Tүүх унших
169 11-р ясли Tүүх унших
169 46 дугаар ясли Tүүх унших
170 27-р ясли Tүүх унших
171 31-р ясли Tүүх унших
172 22, 13 дугаар ясли /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ Tүүх унших
173 Сүхбаатарын районы 24 дүгээр ясли Tүүх унших
174 28-р ясли Tүүх унших
175 35-р ясли Tүүх унших
176 42 -р ясли Tүүх унших
177 Нийслэлийн өмчит сувилалын 3-р ясли Tүүх унших
178 Ясли /Партизаны сангийн аж ахйн Нарийн механикжсан фермд/ 1982.03.02 Tүүх унших
179 Ясли, цэцэрлэгийн компинат /4 дүгээр хороололд/ 1983.03.17 Tүүх унших
180 25 дугаар ясли Tүүх унших
181 39 дүгээр ясли Tүүх унших
182 Хараагүй иргэдийн хүүхдийн цэцэрлэг, яслийн комбинат 1985.05.10 Tүүх унших