Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
62 135 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район 11 дүгээр хороолол/ 182 1990.12.13 Tүүх унших
63 151 дүгээр цэцэрлэг /Ажилчны район/ 1990.12.13 Tүүх унших
64 152 дугаар цэцэрлэг /Ажилчны район/ 182 1990.12.13 Tүүх унших
65 153 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1990.12.13 Tүүх унших
66 154 дүгээр цэцэрлэг /Ажилчны район/ 1990.12.13 Tүүх унших
67 156 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1990.12.13 Tүүх унших
68 157 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн район/ 182 1991.04.18 Tүүх унших
69 158 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1991.04.18 Tүүх унших
70 159 дүгээр цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1991.04.18 Tүүх унших
71 160 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 1991.04.18 Tүүх унших
72 161 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн район Баруун Хүрээ 3 дугаар хороолол 182 1991.07.04 Tүүх унших
73 162 дугаар цэцэрлэг /Окябрийн район Баруун Хүрээ 3 хороолол/ 1991.09.12 Tүүх унших
74 Баянзүрх дэх 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг /Хотын Ардын Боловсролын Удирдах газрын харьяа/ 1989.02.10 Tүүх унших
76 "Жаргалан" цэцэрлэг /Хувийн цэцэрлэг/Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
77 "Цуурай" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
78 "Улаан малгайт" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
79 "Хонгор нархан" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
80 "Басархан" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
81 "Номт" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
118 Ардын боловсролын байгууллагын үүсэл 60 1921.3.31 Tүүх унших