Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
41 112 дугаар цэцэрлэг 182 1987.08.18 Tүүх унших
42 113 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы/ 1987.08.18 Tүүх унших
43 114 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы/ 1987.08.18 Tүүх унших
44 115 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
45 116 дугаар цэцэрлэг /Партизан хорооны/ 1987.08.18 Tүүх унших
46 117 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы Баянхошуу/ 182 1987.12.18 Tүүх унших
47 118 дугаар цэцэрлэг /Партизан сангийн аж ахуйн Аргүнтийн фремд/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 1988.07.28 Tүүх унших
48 119 дүгээр цэцэрлэг /Партизан хороо, ясли цэцэрлэгийн комбинат/ 1988.07.28 Tүүх унших
49 120 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 10 дугаар бичил хороолол/ 182 1988.11.21 Tүүх унших
50 121 дүгээр цэцэрлэг 1989.09.07 Tүүх унших
51 122 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын районы 13 дугаар хороолол/ 182 1989.09.07 Tүүх унших
52 123 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын районы 13 дугаар хороолол/ 182 1989.09.07 Tүүх унших
53 124 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 1989.09.07 Tүүх унших
54 125 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 1989.09.07 Tүүх унших
55 126 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ Чингэлтэй дүүрэг 1989.09.07 Tүүх унших
57 128 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 182 1989.09.07 Tүүх унших
58 129 дүгээр цэцэрлэг /Найрамдлын район 13 дугаар хороолол ясли цэцэрлэгийн комбинат/ 182 1989.11.02 Tүүх унших
59 130 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ НАХЯ-ны бэлтгэсэн/ 1989.09.07 Tүүх унших
60 131 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарбн районы/ Сот-2 Монгол ажилчдын нэгдлийн захиргааны бэлгэсэн байранд 1989.09.07 Tүүх унших
61 132 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ НАХЯ-ны Хил ба Хязгаарын цэргийн 05 дугар ангийн бэлтэгсэн байранд 1989.09.07 Tүүх унших