Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
21 88 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд 182 1982.09.03 Tүүх унших
22 93 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 хороололд/ 1983.08.25 Tүүх унших
23 94 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
24 95 дугаар цэцэрлэг /Багануур дүүрэг/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
25 96 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 1984.10.01 Tүүх унших
26 97 дугаар цэцэрлэг /Октябарийн районы 4дүгээр хороололд цэцэрлэг яслийн комбинат/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
27 98 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 5 хороололын Цэцэрлэг яслийн комбинат/ 182 1985.08.29 Tүүх унших
28 99 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд цэцэрлэг яслийн комбинат/ 1985.08.29 Tүүх унших
29 100 дугаар цэцэрлэг /Окябрийн районы 1 хороололд/ 1985.08.29 Tүүх унших
30 101 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 1дүгээр хороолол/ 182 1985.08.29 Tүүх унших
31 102 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын районы Хайлааст/ 182 1985.08.29 Tүүх унших
32 103 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
33 104 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
34 105 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
35 106 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
36 107 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороололд/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
37 108 дугаар цэцэрлэг 182 1986.11.03 Tүүх унших
38 109 дүгээр цэцэрлэг /Найрамдлын районы ясли цэцэрлэгийн комбинат/ 1987.02.18 Tүүх унших
39 110 дугаар цэцэрлэг /Сонгино хайрхан дүүрэг/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
40 111 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн район/ 182 1987.08.18 Tүүх унших