Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
16 77 дугаар сургууль /“Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль”. 54,78-р сургуультай нийлсэн/ 181 1982.09.02 Tүүх унших
17 78 дугаар сургууль /“Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль” 54, 77-р сургуультай нийлсэн/ 181 1984.10.01 Tүүх унших
18 79 дүгээр сургууль /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 181 1984.10.01 Tүүх унших
19 80 дугаар сургууль /Ирээдүй 1-р бага сургууль/ 181 1986.11.03 Tүүх унших
20 "Үлэмж-Саруул" хувийн дунд сургууль 2002.04.30 Tүүх унших
20 81 дүгээр сургууль /Ирээдүй 2 дугаар ахлах сургууль/ 1981 1986.11.03 Tүүх унших
20 Төр Монгол гимнази /нийгмийн ухаан, математик,компьютерийн төрөлжсөн сургалттай/ 1999.08.20 Tүүх унших
21 "Алсаа" дунд сургууль /Гүнзгийрүүлсэн сургалттай/ 2000.05.22 Tүүх унших
21 82 дугаар сургууль /Ирээдүй 2 дугаар дунд сургууль/ 181 1987.12.18 Tүүх унших
22 83 дугаар сургууль 3 дугаар бага /Ирээдүй 2 дугаар бага сургууль/ 181 1987.12.18 Tүүх унших
23 84 дүгээр сургууль /Найрамдланы районы/ 181 1989.03.23 Tүүх унших
24 91 дүгээр сургууль /Багахангай дүүрэг/ Tүүх унших
25 92 дугаар сургууль /Найрамдлын районы/ 181 1991.04.18 Tүүх унших
26 95 дугаар сургууль /”Гүн галуутай цогцолбор”/ 1992.02.14 Tүүх унших
28 97 дугаар сургууль /Найрамдал дүүргийн/ 181/1/2 1992.08.01 Tүүх унших
29 98 дугаар сургууль /Багануур дүүргийн гэр хороололын/ Tүүх унших
30 105 дугаар сургууль “Чандмань цогцолбор сургууль” 1996.09.19 Tүүх унших
31 107 дугаар сургууль /Сонгинохайрхан дүүргийн "Ардын урлаг гар Урлалын төрөлжсөн гүнзгийрүүлсэн сургалттай/ 1993.09.13 Tүүх унших
33 71 дүгээр сургууль /Сүхбаатар дүүргийн/ 2007.03.20 Tүүх унших
34 90 дүгээр сургууль /68-р сургуультай нийлсэн/ Tүүх унших