Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
301 Авьяас бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
302 Гурван тамир бага сургууль 1999.09.09 Tүүх унших
303 Тоокай дунд сургууль 1999.09.09 Tүүх унших
304 Батхаан бага сургууль 1999.09.09 Tүүх унших
305 Пирамид бүрэн дунд сургууль 1999.09.09 Tүүх унших
306 Оюун санаад бүрэн дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
307 Оюуны төв бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
308 Оч лицей дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
309 Ундрага бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
311 8 дугаар сургууль /”Амгалан цогцолбор сургууль”. 27-р сургуультай нийлсэн/ Баянзүрх дүүрэг/ 181 Tүүх унших
313 25 дугаар сургууль /Ажилчы районы/ 181 Tүүх унших