Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
181 "Номч" бүрэн дунд сургууль //хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
182 "Номгон" бүрэн дунд сургууль //хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
183 "Манлай" ахлах сургууль 2006.06.14 Tүүх унших
184 "Сод Авьяас" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
185 "Дизайн Арт" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
186 "Гүн-Эрдэм" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
187 "Чингай" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
188 "Цахим ертөнц" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
189 "Сэцэн" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
190 "Цацраг" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
191 "Гэгээн" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
197 "Замбага" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн шинжлэх ухаан боловсролын газар, Засаг дарга нар/ Tүүх унших
198 Соёл хүртээмж" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн шинжлэх ухаан боловсролын газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
199 "Молор" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн шинжлэх ухаан боловсролын газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
200 "Чи чадна" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
201 "Шатлал" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
202 "Ес эрдэм" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
203 "Шинэ дэлхий" бүрэн дунд сургууль 2007.06.15 Tүүх унших
205 20 дугаар сургууль /”Ган зам” цогцолбор/ /Октябрийн район/ 181 Tүүх унших
216 Гэр бүл эрүүл ахуйн сургууль 1979.11.29 Tүүх унших