Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
28 Төр хурхын сангийн аж ахуй 245 1965 Tүүх унших
30 Түлшний Мод бэлтгэх компани Tүүх унших
122 Хотын Хөдөө Аж ахуйн байгууллагын үүсэл 32 Tүүх унших