Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
75 Цэцэрлэгийн Хүмүүжүүлэгчийн Мэргэжил Олгох Курс 1989.03.14 Tүүх унших