Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
114 Морин тээврийн бааз 1 1961.06.27 Tүүх унших
114 Хотын захиргааны дарга нар 1 Tүүх унших
140 Хотын үйлдвэрчний эвлэл 1 1932.01.01 Tүүх унших
141 Захирах яамны шууд захиргааны газрууд 1 1937.4.23 Tүүх унших
141 Тусгай дүрэмээр хотын хэмжээнд ажиллах газрууд 1 1937.4.23 Tүүх унших
142 Орон нутгийн чанартай газрууд 1 1937.05.04 Tүүх унших
142 Төсөв санхүү 1 1924.06.01 Tүүх унших
143 Олон хороодын Төлөөлөгчдийн хуралдаан 1 1924.04.07 Tүүх унших
143 Улаанбаатар хотын намын үүр 1 1925.5.4 Tүүх унших
144 Хэрэг эрхлэх хэлтэс 1 1945.4.7 Tүүх унших
145 Тамга, тэмдэг анх хэрэглэсэн тухай. 1 1924.8.11 Tүүх унших
145 Байнга ажиллах комисс 1 1953.4.13 Tүүх унших