Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
36 Хөдөө аж ахуйн хэлтэс 1 1931.9.21 Tүүх унших
37 Хотын нийтийн аж ахуйг эрхлэх хэлтэс 1 1931.9.21 Tүүх унших
38 Цагдан сэргийлэх явдлын хэлтэс 1 1931.9.21 Tүүх унших
47 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 51 1992 Tүүх унших
48 Малын ажил ба Тариалангийн хэлтэс 1 1932.08.05 Tүүх унших
49 Бичиг дансны анги 1 1932.08.05 Tүүх унших
49 Хотын аж ахуйн хэлтэс 1 1932.08.05 Tүүх унших
50 Улаанбаатар хотын Эмэгтэйчүүдийн төв зөвлөл 52 1924.01.01 Tүүх унших
50 Паспорт, бичиг эрхлэх хэлтэс 1 1932.08.05 Tүүх унших
51 Хотын ариун цэврийг хянан харгалзах газар 1 1933.12.29 Tүүх унших
53 Барьцаалан зээлдүүлэх ламбордын газар 1 1933.12.29 Tүүх унших
54 Нийслэлийн галын аюулаас хамгаалах газар 1 1933.12.29 Tүүх унших
55 Шүүх 1 1925.12.11 Tүүх унших
56 Прокурор 1 1933.12.29 Tүүх унших
57 Орон сууцны тасаг 1 1931.09.21 Tүүх унших
58 Түлээ модны бэлтгэлийн газар 1 1925.12.11 Tүүх унших
59 Захирах Тушаах хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
60 Ардын соёл боловсруулах хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
61 Амгаланбаатар хотын захиргаа 1 1937.04.23 Tүүх унших
62 Хороо хоридын захиргаад 1 Tүүх унших