Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
19 Oктябрийн район 39 1965.04.14 Tүүх унших
20 Чингэлтэй дүүрэг 50 1992.09.23 Tүүх унших
22 Ашиглалтын өмнөх захиргаа НӨҮГ 2006.06.28 Tүүх унших
22 Налайх район 41 1962.12.06 Tүүх унших
23 Партизаны сангийн аж ахуй 56 1977.01.01 Tүүх унших
24 Багануур дүүрэг 1992.09.23 Tүүх унших
25 Багахангай дүүрэг 1992.09.23 Tүүх унших
29 Найрамдлын хороо 20 1958. Tүүх унших
30 Цэргийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
30 Баянзүрх дүүрэг 38 1992.09.11 Tүүх унших
31 Сонгинохайрхан дүүрэг 120 1992.09.19 Tүүх унших
31 Ардыг гэгээрүүлэх хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
32 Баянгол дүүрэг 39 1992.08.18 Tүүх унших
32 Ардын эрүүлийг сахих хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
33 Хан-уул дүүрэг 37 1992.08.18 Tүүх унших
33 Аж үйлдвэрийн хэлтэс /Санхүү/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
33 Аж үйлдвэрийн хэлтэс /Аж ахуй/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
34 Туул хороо 233 1983.10.14 Tүүх унших
34 Аж үйлдвэрийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
35 Ерөнхий хэлтэс 1 1931.10.01 Tүүх унших