Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
5 Ашиглалтын захиргаа 1990.06.08 Tүүх унших
5 Улаанбаатар хотын бага хурлын тэргүүлэгчид 1 1940.10.03 Tүүх унших
6 6 дугаар хороо хорин 06 1928.02.28 Tүүх унших
6 Хануул дүүрэг 14, Баянгол дүүрэг 20, Налайх дүүрэг 6, Багануур дүүрэг 4 дүгээр хороог шинээр байгуулсан 2001.02.22 Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа 1 1952.11.01 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын алба 2012.10.10 Tүүх унших
7 7 дугаар хороо хорин 07 1928.02.28 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа 1 1961.11.24 Tүүх унших
7 Сүхбаатар, Октябрь, Ажилчин, Найрамдлын районы зохион байгуулах хороо 1965.04.21 Tүүх унших
8 8 дугаар хороо хорин 08 1928.02.28 Tүүх унших
9 Дархан цаазат Богд уулын хамгаалалтын захиргаа 1988.04.18 Tүүх унших
9 9 дүгээр хороо хорин 09 1928.02.28 Tүүх унших
10 10 дугаар хороо хорин 1928.02.28 Tүүх унших
11 11 хороо хорин 11 1928.02.28 Tүүх унших
12 12 хороо хорин 12 1928.02.28 Tүүх унших
13 13 дугаар хороо хорин 13 1928.02.28 Tүүх унших
14 Гачууртын хороо 14 1962.04.17 Tүүх унших
15 Ажилчны район 37 1965,04.14 Tүүх унших
16 Найрамдлын район 38 1965,04.14 Tүүх унших
18 Сүхбаатар дүүрэг /район/ 40 1965.04.14 Tүүх унших