Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 50
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Паспорт, бичиг эрхлэх хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1932.08.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1932-08-05 7-р тогтоол 11-р зүйл Бичиг дансны анги
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн 42-р тогтоол 1933-12-29 4-р зүйл Паспорт бичиг данс эрхлэх хэлтэс
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Улаанбаатар хотын тэргүүлэгчид, СнЗ-ийн хамтарсан хурал 1937-02-13 4/2 дугаар тогтоол
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчдийн хурал 1937-05-04 4-р бүлэг Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

pasportbichigerhelhetes.pdf