Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 49
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хотын аж ахуйн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1932.08.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1925-12-11 2 Аж Үйлдвэрийн хэлтэс /аж ахуй/
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монгол Улсын Засгийн газар 2005-01-01 15 дугаар тогтоол Хот нийтийн аж ахуйн хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1940-10-03 8-р зүйл Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчин ардын хурал ба хотын захиргааны дүрмийг баталжээ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinajahuinheltes.pdf