Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 49
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Бичиг дансны анги
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1932.08.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1932-08-05 11-р зүйл Улаанбаатар аймгийн захиргааны Бичиг дансны анги
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1933-12-29 4 Бичиг хэргийн анги
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөл 1932-05-27 3-р зүйл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1933-12-29 42 хотын захиргааны дүрмийг шинэчлэн баталсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

bichigdansniangi.pdf