Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 48
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Малын ажил ба Тариалангийн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1932.08.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1932-08-05 11-р зүйл Улаанбаатар аймгийн захиргааны Малын ажил ба тариалангийн хэлтэс
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөл 1937-04-23 4-р зүйл Хотын доторхи артель, нэгдэл,үйлддвэр, мал эмнэлгийн ажил
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөл 1932-05-27 3-р зүйл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1933-12-29 4-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны шинэчилсэн дүрмийг баталсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

malinajilbatarialangiinheltes.pdf