Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 38
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Цагдан сэргийлэх явдлын хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1931.9.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоол 1931-09-21 1 Цагдан сэргийлэх явдлын хэлтэс
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Mонгол Улсын Засгийн газар 1992-09-11 25-р тогтоол Цагдаагийн газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 12 дугаар хурал 1937-04-23 4-р зүйл Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг баталжээ.
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1988-09-15 234 Согтуурагчидтай тэмцэх аргазүйн төв клубын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

tsagdansergiilehybdliinheltes.pdf

1988.09.15-234.pdf