Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 37
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хотын нийтийн аж ахуйг эрхлэх хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1931.9.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоол 1931-09-21 Хотын Нийтийн Аж Ахуйг эрхлэх хэлтэс,
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн 7-р тогтоол 1932-08-05 11-р зүйл Хотын аж ахуйн хэлтэс
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөлийн 9-р тогтоол 1932-05-27 3-р зүйл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 12 дугаар хурал 1937-04-23 4-р зүйл Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг баталжээ.
НЗД-ын захирамж 2007-01-17 21 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хот, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 166 Нийслэлийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinniitiinajahiugerhlehheltes.pdf

21_1-4-1.pdf

166_1-11-1.pdf