Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 34
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Аж үйлдвэрийн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1925.12.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурал 1925-12-11 Аж Үйлдвэрийн хэлтэс /тоо бүртгэл/ Засагийн Газрын хэрэг Эрхлэх Товчоо
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын хэрэг Эрхлэх Товчоо 10 хурал 1931-02-26 5-р зүйл Oрон нутгийн захиргааг шинэчлэн өөрчлөх хувьсгалт түр хороо
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурал 1931-09-21 хотын нийтийн аж ахуйг эрхлэх хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн 50-р хурал 1940-10-03 8-р зүйлээр - Хот сайжруулах хэлтэс
Сайднарын Зөвлөлийн 1975-02-27 104-р тогтоолоор Аж ахуйн хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн 1989-06-22 152 дугаар тогтоол Аж үйлдвэрийн бараа худалдааны нэгдэл
Монгол Улсын Засгийн газрын 1992-01-01 25-р тогтоолыг Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Улаанбаатар хотын Тэргүүлэгчид болон Засгийн Газрын тогтоол 1931-10-01 Аж Үйлдвэрийн хэлтэс /тоо бүртгэл/
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурлаар 1925-12-11 Хотын Захиргааны дүрэм 49 зүйл
Сайд нарын Зөвлөлийн 50-р хурал 1940-10-03 8-р зүйлээр Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчин ардын хурал ба хотын захиргааны дүрмийг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ajuildevriinheltes.pdf