Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 31
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Ардыг гэгээрүүлэх хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1925.12.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын Анхдугаар Их хурал 1926-11-22 11 Ардын гэгээрүүлэх хэлтэс
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын эрхлэх товчооны 10 хурал 1931-02-26 5 дугаар зүйл Ардыг гэгээрүүлэх хэлтэс
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УБХ-ын Тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоол 1931-09-21
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурал 1925-12-11 Хотын Захиргааны дүрэм 49 зүйл
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-06-06 177 “Улаанбаатар хотын Раойны АХГЗ-ны Боловсролын хэлтсийн дүрэм”
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ardiingegeereliinheltes.pdf

177_1-4-2.pdf