Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 27
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Халиун бугийн сангийн аж ахуй
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1965
Тайлбар