Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Oктябрийн район
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 39
Байгуулагдсан огноо 1965.04.14
Тайлбар

1965-4-14-нд Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр зарлигаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Ардын депутатуудын Хурлын харьяа Ажилчин, Найрамдал, Амгалан, Зүүнсэлбэ, Сүхбаатар, Хоршоолол, Чингэлтэй, Толгойт, Октябрь, Төмөр замын хороог татан буулгаж, Сүхбаатар, Октябрийн , Ажилчин, Найрамдлын районыг байгуулж Улаанбаатар хотын районы АДХ-ын сонгуулийг орон нутгийн хурлын 7 дахь удаагийн ээлжит сонгуультай хамтатган явуулахаар тогтоожээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1965-04-14 79 дүгээр зарлиг Октябрийн районыг байгуулсан
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-06-06 177 Улаанбаатар хотын Раойны АХГЗ-ны Боловсролын хэлтсийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

21_1-4.pdf 

oktybriinraion.pdf

1967.08.03-202.pdf