Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Сүхбаатар дүүрэг /район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 40
Байгуулагдсан огноо 1965.04.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1965-04-14 79 дүгээр зарлиг Сүхбаатарын районыг байгуулж
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-06-06 177 Улаанбаатар хотын Раойны АХГЗ-ны Боловсролын хэлтсийн дүрэм