Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 16
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Найрамдлын район
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 38
Байгуулагдсан огноо 1965,04.14
Тайлбар

1965-4-14-нд  Ардын  Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр зарлигаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын   харьяа  Ажилчин, Найрамдал, Амгалан, Зүүнсэлбэ, Сүхбаатар, Хоршоолол, Чингэлтэй, Толгойт, Октябрь, Төмөр замын хороог татан буулгаж, Сүхбаатар , Октябрийн , Ажилчин, Найрамдлын районыг байгуулж Улаанбаатар  хотын районы АДХ-ынсонгуулийг орон нутгийн хурлын  7 дахь удаагийн ээлжит сонгуультай хамтатган явуулахаар  тогтоожээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн 1965-04-14 79 дүгээр зарлиг Найрамдлын район
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-06-06 177 Улаанбаатар хотын Раойны АХГЗ-ны Боловсролын хэлтсийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1967.08.03-202.pdf