Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр 13 дугаар хороо хорин
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 13
Байгуулагдсан огноо 1928.02.28
Тайлбар

1928-2-8-наас хотын 9 хороог 6 хороо 133 хоринтой болгон тус бүрт дарга, жинхэн бичээч 1, туслах бичээч 2, галч 2, зарлагын орон тоотойгоор байгуулсан хороод нь захиргааны үндсэн байгууллагууд гэжээ.

1933 хотын хороодыг 6 болгон хуваасан.

1938-9-30-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 31-р тогтоолын 3-р зүйлээр Улаанбаатар хотын хороо, хорины дүрмийг баталжээ

1952-3-5-нд УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 10 дугаар зарлигаар Улаанбаатар хотод 12 хоринтой, 11-р хороог консулын дэнжид төвлөрүүлэн байгуулжээ.

1956-8-14-нд УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 116 дугаар зарлигаар Улаанбаатар хотын бүх хоридыг татан булгаж 4000-аас доошгүй хүн тутамд нэг хороо болгон өөрчилж бүгд 30 хороогоор зохион байгуулжээ.

1957-7-23-нд Улсын   Их хурлын тэргүүлэгчдийн 114-р зарлигаар Улаанбаатар хотын 30 хороог цомхтгон 10 болгож орон тооны биш 100 хоринтойгоор шинэчлэн байгуулжээ.

1959-8-14-нд УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 133 дугаар зарлигаар Найрамдлын хорооноос 10-11,12,13,14,15,16 дугаар хорин

Чингэлтэйн хорооноос 9,10-р хорин

Сүхбаатарын хорооноос 5-р хорин

Чойбалсангийн хорооноос 9-р хорин

Эдгээр хорьдыг дээрхи хороодоос хасч бүгд 11 хориныг шилжүүлэн Зүүн сэлбийн хороог шинээр байгуулах.

1965-4-14-нд  Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр зарлигаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын харьяа Ажилчин, Найрамдал, Амгалан, Зүүнсэлбэ, Сүхбаатар, Хоршоолол, Чингэлтэй, Толгойт, Октябрь, Төмөр замын хороог татан буулгаж, Сүхбаатар, Октябрийн, Ажилчин, Найрамдлын районыг байгуулж Улаанбаатар хотын районы АДХ-ын сонгуулийг орон нутгийн хурлын 7 дахь удаагийн ээлжит сонгуультай хамтатган явуулахаар тогтоожээ.

.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 11 дүгээр бага хурал 1928-02-28 1 13 хороо
АИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1959-08-14 133
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1955-05-30 203 Зүүн сэлбийн хороо
Сайд нарын Зөвлөлийн 1952-03-05 203 дугаар тогтоол Улаанбаатар хотын хороодыг дор дурдсанаар нэрийг тогтоожээ. /13 хороог Зүүн Сэлбийн хороо/
Улсын Их ХурлынТэргүүлэгчдийн 1959-08-14 133 дугаар зарлиг Зүүн сэлбийн захиргааг 11 хоринтойгоор шинээр байгуулжээ.
УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1959-08-14 133 дугаар зарлиг бүгд 11 хориныг шилжүүлэн Зүүн сэлбийн хороог шинээр байгуулсан.
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УИХ-н Тэргүүлэгчдийн 1956-08-14 116 дугаар зарлиг
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1960-12-30 258 дугаар зарлигаарБНМАУ-ын үндсэн хуулинд зааснаар сум хороодын АДХ-ын засаг захиргааны нэгж болсныг үндэслэн Улаанбаатар хотын хорьдыг татан буулгажээ.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1 дугаар хурал 1934-01-12 3 дугаар зүйлээр Хороо хорины дүрмийг баталсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

11-2-463_222.pdf

11-2-409_282.pdf

u0425u043eu0440u043eu043eu0434.pdf

13dugaarhoroo.pdf