Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр 8 дугаар хороо хорин
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 08
Байгуулагдсан огноо 1928.02.28
Тайлбар

1928-2-8-наас хотын 9 хороог 6 хороо 133 хоринтой болгон тус бүрт дарга, жинхэн бичээч 1, туслах бичээч 2, галч 2, зарлагын орон тоотойгоор байгуулсан хороод нь захиргааны үндсэн байгууллагууд гэжээ.

1933 хотын хороодыг 6 болгон хуваасан.

1938-9-.30-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 31-р тогтоолын 3-р зүйлээр Улаанбаатар хотын хороо, хорины дүрмийг баталжээ.

1956-8-14-нд УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 116 дугаар зарлигаар Улаанбаатар хотын бүх хоридыг татан буулгаж 4000-аас доошгүй хүн тутамд нэг хороо болгон өөрчилж бүгд 30 хороогоор зохион байгуулжээ.

1960-12-30-нд Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 258 дугаар зарлигаар БНМАУ-ын үндсэн хуулинд зааснаар сум хороодын АДХ-ын засаг захиргааны нэгж болсныг үндэслэн Улаанбаатар хотын хорьдыг татан буулгажээ.

  • - Хоршооллын хорооны 9-р хорин, Чойбалсангийн 8-р хоринг Төмөр замын хороонд шилжүүлэн Төмөр замын хороог 8 хоринтой болгохоор тус тус тогтоожээ.
  • 1965-4-14-нд Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр зарлигаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын харьяа Ажилчин, Найрамдал, Амгалан, Зүүнсэлбэ, Сүхбаатар, Хоршоолол, Чингэлтэй, Толгойт, Октябрь, Төмөр замын хороог татан буулгаж, Сүхбаатар, Октябрийн, Ажилчин, Найрамдлын районыг байгуулж Улаанбаатар хотын районы АДХ-ын сонгуулийг орон нутгийн хурлын 7 дахь удаагийн ээлжит сонгуультай хамтатган явуулахаар тогтоожээ.
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 11 дүгээр бага хурал 1928-02-28 1 8 дугаар хороо
УИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1952-03-05 10
УИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1952-03-05 10
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1933-11-21 36-р зүйл Улаанбаатар хотын ангиудын байгуулалтыг өөрчлөн 6 хороо болгосон
УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1956-08-14 116 дугаар зарлиг 4000-аас доошгүй хүн тутамд нэг хороо болгон өөрчилж бүгд 30 хороогоор зохион байгуулсан
Улсын Их хурлын тэргүүлэгчдийн 1957-07-23 114-р зарлиг Улаанбаатар хотын 30 хороог цомхтгон 10 болгож орон тооны биш 100 хоринтойгоор шинэчлэн байгуулжээ.
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1965-04-14 79 дүгээр зарлигаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын харьяа районыг байгуулсан
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1955-05-30 203
УИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1956-08-14 116
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УИХ-н Тэргүүлэгчдийн 1956-08-14 116 дугаар зарлиг
УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1956-08-14 116 дугаар зарлиг Улаанбаатар хотын бүх хоридыг татан буулгасан
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1960-12-30 258 дугаар зарлигаар БНМАУ-ын үндсэн хуулинд зааснаар сум хороодын АДХ-ын засаг захиргааны нэгж болсныг үндэслэн Улаанбаатар хотын хорьдыг татан буулгасан
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1 дугаар хурал 1934-01-12 3 дугаар зүйл Хороо хорины дүрмийг баталсан