Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Улаанбаатар Телевиз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 111
Байгуулагдсан огноо 1992.09.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1992-02-13 36 Өлзий компани
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-05-09 Б/121 Улаанбаатар телевиз
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2005-06-22 130
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.05.09-121.pdf

2005.06.22-130.pdf

1992.02.13-36.jpg