Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Ажилчин Залуучуудын ээлжийн сургууль
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 248
Байгуулагдсан огноо 1980.08.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1980-08-14 207 Ажилчин залуучуудын 10 жилийн ээлжийн 2- сургууль
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1994-01-02 А/137 1, 2 дугаар сургуулийг нэгтгэн Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1980-08.14.207.pdf