Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 23
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Эмийн Сангийн удирдах газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 45
Байгуулагдсан огноо 1967.01.02
Тайлбар

Улсын эмийн санг 1923 оны 10-р сарын 25-нд 7995 янчааны хөрөнгөтэй, 14 хүний орон тоотойгоор бүх цэргийн зөвлөлийн шийдвэрээр анхны эмнэлгийн дэргэд байгуулснаар тус улсын эм хангамжийн байгууллагын эх суурь тавигджээ. Энэ эмийн сан нь цэргийн албан хаагчдад зориулагдсан учир ард иргэдэд үйлчлэх хүрээ нь хязгаарлагдмал байжээ. 

1926 оны 04-р сарын 1-нд Засгийн газрын шийдвэрээр цэргийн эмийн санг Дотоод яамны Эрүүлийг хамгаалах газарт эм бараа, эд хөрөнгийнх хамт шилжүүлж "Улсын эмийн сан" гэж нэрлэжээ. Улсын анхны эмийн сангаас салбарлан 1967 он хүртэл Улаанбаатар хотод 22 эмийн сан байгуулагдсан 4 районы систем болон ажиллаж байсан байна.  

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗөвлөлийн тогтоол 1967-01-02 169 Улаанбаатар хотын Эмийн сангуудыг удирдах контор
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-26 371 Эм хангамж компани /УҮГ/-ын дүрэм
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-26 371 Эмийн сангийн төвийн дүрэм /УҮГ/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

371_1-9_Page_9-2.pdf