Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 28
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 94
Байгуулагдсан огноо 1986.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1986-01-02 МХЗЭ-ийн харьяа Залуучуудын соёлын төв
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1991-01-02 255 Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө төв
НЗД-ын захирамж 1997-03-16 Нийслэлийн хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүдийн газар
НЗД-ын захирамж 2000-01-02 18 Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар
НЗД-ын захирамж 2004-01-02 Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын газар
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2008-12-27 64 Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө газар
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2012-09-15 32 Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-08-21 255 УБ хотын хүүхдийн төлөө төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-08-21 255 Улаанбаатар хотын Хүүхдийн төлөө төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/62 Нийслэлийн Хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүдийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 18 Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-18 95
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.03.18-95.pdf

1997.01.18 - 18.pdf

62_1-5-1.pdf

1991.08.21 - 255.pdf

18_1-5-1.pdf