Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 237
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

ЭМНХ-ын сайдын 1997 оны 01 сарын 01-ний өдрийн тушаалаар бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийж Нэгдсэн эмнэлэг, Зөвлөх төвийг нэгтгэж "Хан-Уул Эрүүл мэндийн нэгдэл"-ийг зохион байгуулав. 

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүл мэндийн сайд, УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-03-26 А/39, 83
Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал 1997-01-01 Хан-Уул Эрүүл мэндийн нэгдэл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/59 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 12 Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hanuulduurgiineruulmendiinegdel.pdf

1991.03.26 - 39. 83.pdf

59_1-4-1.pdf

12_1-4-1.pdf