Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Энх тулга-Өргөө” ОНӨААТҮГ /Санкомпорт ХХК , 1-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 141
Байгуулагдсан огноо 1959.12.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1959-12-25 493 ОСА-ын 1-р контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 ОСНАА-н Усны гудамж өргөө ОНӨААТҮГ
НЗД-ын захирамж 2002-09-19 399 ОСНАА-н Усны гудамж өргөө салбар
НИТХ-ын тогтоол 2003-10-01 121 ОСНАА-н Санкомфорт ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Энхтулга өргөө ОНӨААТҮГ
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 1-р контор
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.24-84.pdf

2002.09.19 - 399.pdf

2003.10.01 - 62.jpg

2012.11.12 -62.pdf

2001.01.17 37.pdf