Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Хүүхдийн Клиник Сувилал-40
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 271
Байгуулагдсан огноо 1962.11.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ны захирамж 1962-11-15 Хүүхэд саатуулах газар /ясли/
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүл мэндийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан захирамж, тушаал, Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал 2001-01-02 98/197 Сувиллын яслийг клиник сувилал болгон өөрчилсөн /нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг
1967-01-01 Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах болсон.
1986-01-01 Эрүүлжүүлэх чийрэгжүүлэх бүлэг нээн мэргэжлийн сувилагч ажиллаж эхэлсэн.
1990-01-01 асаргааны чиглэлээс сувилгааны чиглэлрүү шилжиж хүүхдийн эмч, сувилагч нар сууоь өвчтэй хүүхдийг хүлээн авч сувилгаа явуулах болсон
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

huuhdiinkliniksuvilal20.pdf