Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 17
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр ОСНАА-н Ашид мөнх Өргөө ОНӨААТҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 148
Байгуулагдсан огноо 1987.02.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1986-01-02 391 Октябрийн районы ОСНААТ-ийн 9, 11 дүгээр хэсэг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 ОСНАА-н 9 дүгээр контор
ОСНААУГ-ын даргын тушаал 1999-03-01 27 ОСНАА-н 8, 14 конторуудыг нэгтгэсэн
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 27 ОСНАА-н Баянгол өргөө компани
НИТХ-ын тогтоол 2003-09-17 121 ОСНАА-н Ашид ундрах ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Ашид мөнх өргөө ОНӨААТҮГ