Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 25
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 306
Байгуулагдсан огноо 2000.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2000-01-02 185 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын алба
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2005-01-02 15 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын газар
НЗД-ын захирамж 2007-01-02 32, 139 Нийслэлийн Хөдөлмөрийн бирж
НЗД-ын захирамж 2009-01-02 14 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-10-31 315 Улаанбаатар хотын Хөдөлмөрийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 15 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-03-04 82 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

315_1-5_Page_5-2.pdf  

15_1-5-1.pdf

82_1-16-1.pdf

2007.04.04 - 139.pdf