Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 17
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Ашид мөнх-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Ашид -ундрах” ХХК /8-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 148
Байгуулагдсан огноо 1986.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын сайд нарын зөвлөлийн тогтоол 1986-01-02 391 Октябрын районы ОСНАА-н Трестийн 9,11-р хэсэг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 8-р контор
ОСНАА-н Компанийн захирлын тушаал 1999-07-01 ОСНАА-н 14 дүгээр контор
ОСНАА-н компанийн зархирлын тушаал 1993-03-01 27 ОСНАА-н 8 дугаар контор
НЗД-н захирамж 2001-01-30 55 ОНСАА-н
ОСНАА-н даргын тушаал 2002-10-01 81 ОСНАА-н
НИТХ-ын тогтоол 2003-04-07 121
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.24-84.pdf

2001.01.30-55.pdf