Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 215
Байгуулагдсан огноо 1991.04.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1991-04-10 А/112 Итгэл төв
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1995-10-03 А/149 Сургалт үйлдвэрлэл халамжийн төв
НЗД-ын захирамж 1998-01-20 А/51 Нийслэлийн Хүүхэд залуучууд эмэгтэйчүүдийн газрын харьяа Сургалт үйлдвэрлэл халамжийн төв
НЗД-ын захирамж 1998-04-09 А/72 Монголын Хүүхдийн төлөө үндэсний төвийн харьяа Хүүхэд хамгаалал төв
НЗД-ын захирамж 1999-09-30 А/214 НЗД-ын дэргэдэх Хөдөлмөр хүмүүжил сургалтын төв
НЗД-ын захирамж 2004-04-13 158 НЗД-ын дэргэдэх Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв
НЗД-ын захирамж 2013-03-01 150 НЗД-ын дэргэдэх Хүүхдийн залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1987-02-17 40 Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/62 Нийслэлийн Хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүдийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 18 Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-09-22 380