Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 33
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Үл хөдлөх, бүртгэл, газрын харилцаа
Байгууллагын нэр Нийслэлийн газрын алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 212
Байгуулагдсан огноо 1995.12.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-12-15 А/276
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2000-05-22 143 Хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-12-15 А/276 Нийслэлийн газрын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-03-05 Б/50 Нийслэлийн газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-06-02 160 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 166 Нийслэлийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-01-16 14 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.12.15-276.pdf

50_1-5-1.pdf

2000.05.22-143.pdf

160_1-9-1.pdf

166_1-11-1.pdf

14_1-9-1.pdf