Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 203
Байгуулагдсан огноо 1997.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-01-02 Б/14 Нийтлэг үйлчилгээний газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2009-01-02 14 3 алба, 1 тасагтай болсон
НЗД-ын захирамж 2012-01-02 280 орон тоотой болсон.
НЗД-ын захирамж 2013-01-02 А/34 3 алба, 1 тасагтай, 6 байрны ашиглалт хариуцдаг болсон.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/60 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 13 Нийтлэг үйлчилгээний газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-01-09 08 Нийтлэг үйлчилгээний газрын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-05-06 190