Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Архивын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 100
Байгуулагдсан огноо 1958.01.07
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1997-01-02 Статистик мэдээлэл судалгааны албанд нэгтгэв
НЗД-ын захирамж 1998-08-20 А/184 Нийслэлийн Архивын алба
НЗД-ын захирамж 2011-12-19 А/926 3 хэлтэстэй болов
НЗД-ийн захирамж 2013-06-28 А/628 4 хэлтэстэй болов.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1988-05-05 127 Улаанбаатар хотын улсын архивын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1998-08-20 А/184 Нийслэлийн Архивын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 225 Нийслэлийн архивын албаны дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 10 Архивын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-05-27 249 Нийслэлийн архивын албаны дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-02-23 56 "Архивын газрын дүрэм"
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1988.05.05-127.pdf

2.1998.08.20-184.pdf

3.225_1-3-1.pdf

4.2011.12.19-926.pdf

5.2013.06.28-629.pdf

6.10_1-5-1.pdf

7.Doc22.pdf

8.2005.02.23-56.pdf