Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Нийслэлийн нийгмийн Даатгалын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 250
Байгуулагдсан огноо 1997.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-01-02 Б/18 Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-05 Б/48 Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-07-24 338 Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.01.18 - 18.pdf

48_1-5-1.pdf

338_1-16-1.pdf