Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 32
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар /хуучинаар нийслэлийн цагдаагийн газар/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1926.05.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол 1926-05-14 9 Нийслэлийн цагдан сэргийлэх газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Ардын хурлын шийдвэр 1924-01-02 Цагдан сэргийлэх газар
Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол 1926-05-14 9 Нийслэлийн цагдан сэргийлэх газар
Намын төв хороо, Сайд нарын зөвлөлийн тогтоол 1950-01-02 108/22 УБ хотын гудамж, орон сууцны хороодыг хариуцсан Цагдан сэргийлэх ангиудыг байгуулав
Дотоод явдлын яамны сайдын тушаал 1952-08-10 170 Нийслэлийн 10 хороог хариуцсан 5 анги, 1 хэсгийг байгуулав
НАХХЭЯ-ны тушаал 1958-01-02 393 Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газар
Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаал 1999-01-02 А/17 15 хэлтэс, 17 тасагтай болсон.
Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаал 2001-04-06 Б/97 6 хэлтэстэй болсон
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1962-05-24 99 Хянан байцаах тасгийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1962.05.24-99_Page_1-2.pdf