Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Үл хөдлөх, бүртгэл, газрын харилцаа
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 99
Байгуулагдсан огноо 1968.01.02
Тайлбар

Хотын өмчийн газрын "Газрын үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс"-ийг Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын "Хэмжилтийн алба"-тай нийлүүлсэн. 

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1991-01-31 36 Хотын Өмчийн газар дахь газар үнэлгээний төлбөрийн хэлтэс
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1991-03-14 86
УБ хотын АДХГЗ-ны захирамж 1993-01-02 АУ/97 Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгч байгууллага
НЗД-ын захирамж 1997-01-18 Б/18 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй болсон.
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2000-01-02 185 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
НЗД-ын захирамж 2011-01-02 436 5 хэлтэстэй, удирдлагын орон тоог дарга, 2 орлогчтой, төрийн захиргааны албан хаагчдын орон тооны дээд хязгаарыг 48, үйлчилгээний албан хаагчдын орон тоог 37 болгосон.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АХГЗ-ны тогтоол 1991-03-14 86 Дүрэм шинэчлэсэн
НЗД-ын захирамж 1995-05-04 А/105 Нийслэлийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/57 Нийслэлийн Өмчийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-07-23 Б/173 Нийслэлийн газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 1998-12-30 А/253 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Өмчийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-03-06 46 Дүүргүүдийн газрын харилцааны албадын үлгэрчилсэн түр дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-06-02 160 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 166 Нийслэлийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 19 Өмчийн харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-09 22 Хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-01-16 14 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-05-27 217 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/, Нью-Майнд ХХК-ийн хамтарсан