Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 80 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы Баруун Наранд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.07.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1986-07-03 140 80 дугаар цэцэрлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.07.03.140.jpg