Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 73 дугаар цэцэрлэг /Ажилчны районы 11 дүгээр хороонд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 182
Байгуулагдсан огноо 1984.10.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1984-10-01 179 73 дугаар цэцэрлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1984.10.01.179.pdf