Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 16
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 71 дүгээр цэцэрлэг /Ажилчны районы Яармагт/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 182
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1976-08-05 190
АДХГЗ-ны тогтоол 1991-08-01 232 71 дүгээр цэцэрлэг /ОУ-ын хүүхдийн амралтын төвийн ажилчидын хүүхдийг сургах болсон./
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1976.08.05.190.jpg