Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 95
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Дэвшил бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2001.06.11
Тайлбар

2002 оны 455 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-06-11 286 Дэвшил бүрэн дунд сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2001.06.11.286.jpg