Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 63 дугаар цэцэрлэг /Oктябрийн районы/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 182
Байгуулагдсан огноо 1987.08.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1987-08-18 236 63 дугаар цэцэрлэг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1982-04-29 82 Ясли-цэцэрлэгийн комбинат
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
АДХГЗ-ны тогтоол 1987-03-12 78
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.03.12.78.jpg

1982.04.29.82.jpg

1987.08.18.236.pdf